No.1 Automotive Marketplace In The World shop now

Returns and Exchanges

คุณสามารถคืนสินค้าได้เนื่องจาก:

● สินค้าชำรุด/ เสียหาย

● จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าผิด เป็นต้น

● สินค้าใช้การไม่ได้

● สินค้าที่ได้รับผิดไปจากการบรรยายสินค้าไปมาก

● ได้ตกลงกับผู้ขายเอง

หมายเหตุ: 

ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อ Hurmall ภายใน 5 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสีย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า

หากผู้ซื้อต้องการคืนสินค้า เนื่องจากการเปลี่ยนใจ จะไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ผู้ขายจะยินยอม แจ้งเพื่อทราบว่า ผู้ขายสามารถปฏิเสธการคืนสินค้าได้ถ้าผู้ขายมีเหตุผลเพียงพอ โดยสามารถอ้างอิง แนบมาเพิ่มเติม

Please share
Product Filters